Ogólne warunki sprzedaży

 1. Klient kupuje od IMAGO PRINTER Produkty, z dostawą na warunkach DAP – Delivery At Place (Dostarczone do Miejsca) (Incoterms 2010) do obiektu Klienta wskazanego z Zamówieniu, (wszelkie koszty dostawy wliczone, z wyłączeniem dodatkowych narzędzi lub sprzętu, np. dźwig). IMAGO PRINTER podejmie uzasadnione starania w celu dostarczenia Produktów na Adres Lokalizacji w ciągu 45 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez Klienta i wpłacenia zaliczki (w przypadku finansowania transakcji przez bank lub firmę leasingową termin liczy się od daty parafowania niniejszego zamówienia przez podmiot finansujący). Ryzyko utraty Produktów przechodzi z IMAGO PRINTER na Klienta z chwilą dostawy. Dostawa ma miejsce w chwili dostarczenia Produktów do obiektu Klienta wskazanego w Zamówieniu. Prawo własności Produktów przechodzi z IMAGO PRINTER na Klienta z chwilą dokonania płatności wszystkich kwot należnych IMAGO PRINTER. Tak długo jak IMAGO PRINTER zatrzyma prawo własności Produktów, Klientowi nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER przekazać Produktów osobie trzeciej.
 2. Klient oświadcza i gwarantuje, że będzie utrzymywał w poufności wszelkie Informacje Poufne (jak zdefiniowano poniżej) i nie ujawni jakimkolwiek osobom trzecim, pośrednio lub bezpośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych, bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER. Klient oświadcza, że będzie wykorzystywać Informacje Poufne tylko do korzystania z Produktów zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie w sposób, który mógłby być interpretowany jako konkurencyjny wobec IMAGO PRINTER lub który mógłby wstrzymywać IMAGO PRINTER przed niezależnym wykonywaniem jego zamierzonych działań. Klient ujawni Informacje Poufne tylko tym swoim pracownikom w tych swoich lokalach, gdzie jest taka potrzeba. Klient przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością IMAGO PRINTER.
 3. IMAGO PRINTER udziela Gwarancji na Produkty na Okres Gwarancji określony w Karcie Gwarancyjnej Produktu. Podczas Okresu Gwarancji IMAGO PRINTER: i) gwarantuje, iż Produkty dostarczone Klientowi będą wolne od istotnych wad, z zastrzeżeniem normalnego użycia i serwisu, ii) zapewni, według własnego uznania, zdalną pomoc telefoniczną, pomoc w obiekcie Klienta, części konieczne do naprawy Produktów, pomoc w trybie online poprzez system TeamViewer, podczas zwyczajowych godzin pracy IMAGO PRINTER, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz polityki i procedur IMAGO PRINTER. Gwarancją nie są objęte głowice drukujące, filtry powietrza i farby, elementy układu farbowego uznawane za materiały eksploatacyjne inne elementy wyszczególnione w protokole odbioru sprzętu. Gwarancja na głowicę może zostać udzielona jako częśc kontraktu na dostawę farby.
 4. Zobowiązania z tytułu Gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, są uzależnione od właściwego korzystania z Produktów w ramach zastosowania, do którego są przeznaczone i nie znajdują zastosowania do (a) jakichkolwiek jednorazowych lub nie materiałów eksploatacyjnych, jeżeli dotyczy, dostarczonych do korzystania razem z Produktami; (b) Produktów, które zostały zmodyfikowane w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER, (c) Produktów, które zostały zainstalowane, obsługiwane lub naprawiane przez lub w imieniu Klienta przez podmiot inny niż IMAGO PRINTER, (d) Produktów, z których zostało usunięte lub zmienione oryginalne oznaczenie identyfikujące, (e) Produktów, które zostały przeniesione z ich oficjalnie przewidzianych miejsc bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER, (f) Produktów, które były przedmiotem nietypowego fizycznego lub elektrycznego obciążenia, (g) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, klimatyzacji, kontroli wilgotności, transportu, awarii zasilania, niewłaściwego środowiska operacyjnego lub warunków, niestosowania instrukcji obsługi i konserwacji, lub z jakiejkolwiek przyczyny innej niż typowe korzystanie. Bez ograniczenia powyższego, IMAGO PRINTER nie gwarantuje, że Produkty będą działać satysfakcjonująco w połączeniu z innym sprzętem, nośnikami i oprogramowaniem producenta. IMAGO PRINTER nie ponosi odpowiedzialności za inżynierię lub projekt systemu Klienta, do którego IMAGO PRINTER dostarcza Produkty.
 5. W żadnym przypadku odpowiedzialność IMAGO PRINTER nie będzie wykraczać poza obowiązki IMAGO PRINTER w zakresie wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów lub wymiany Produktu (-ów) a w przypadku kiedy Produkt(y) lub ich elementy nie mogą być naprawione lub wymienione poza pokrycie rzeczywistej kwoty, którą zapłacił Klient za wadliwe Produkty. Klient nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń, z wyjątkiem wyżej wymienionych, przeciwko IMAGO PRINTER, producentom lub dostawcom Produktów czy to na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt, zwyczajów handlowych czy jakiejkolwiek innej. W każdym przypadku odpowiedzialność IMAGO PRINTER może mieć miejsce tylko z powodu rażącego niedbalstwa i w żadnym wypadku IMAGO PRINTER, producenci ani dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty przychodów lub zysków lub szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych, wynikowych lub oparciu się na dowolnym rodzaju informacji nawet, jeżeli IMAGO PRINTER dowie się o możliwości takich szkód. Jeżeli Produkty obejmują podłączenie do ogólnie dostępnego Internetu, Produkty nie zapewniają ochrony przed wtargnięciem do sieci z Internetu. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie swojego własnego bezpieczeństwa sieciowego. Wobec czego, IMAGO PRINTER i spółki udzielające licencji nie ponoszą odpowiedzialności za takie wtargnięcie Klient zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność spółki IMAGO PRINTER, dostawców i spółek udzielających licencji, z tytułu wszelkich roszczeń osoby trzeciej związanych z naruszeniem bezpieczeństwa odnoszącego się do Internetu. W przypadku stacji roboczych, serwerów i innego sprzętu IT dostarczanych, ale nie wytwarzanych przez IMAGO PRINTER, IMAGO PRINTER dostarcza takie Produkty „Takie Jakie Są”, chyba że uzgodniono inaczej. Odpowiedzialność IMAGO PRINTER w odniesieniu do takich Produktów jest ograniczona do kwot odzyskanych przez IMAGO PRINTER na podstawie gwarancji udzielonych przez dostawcę, jeśli będą.
 6. Zgodnie z art. 9 punkt 3 Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i jakichkolwiek lokalnych przepisów (jeśli znajdują zastosowanie) strony postanawiają, że Klient będzie ponosił odpowiedzialność za finansowanie kosztów odebrania, przeróbki, odzyskania i pozbycia się dostarczonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy stanie się on odpadem. Na życzenie Klienta, IMAGO PRINTER może zorganizować zabranie i recykling/pozbycie się takich urządzeń w zamian za uprzednio dokonaną płatność wszystkich związanych z tym kosztów. Wobec powyższego ceny dostarczanego Produktu na mocy niniejszych Warunków i Zamówienia nie obejmują kosztów odebrania, przetworzenia, odzyskania i pozbycia się starego i nowego sprzętu elektrycznego.
 7. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli jej świadczenie wynikające z niniejszej umowy stanie się świadczeniem niemożliwym z powodu okoliczności pozostających poza zasadna kontrolą strony („Siła Wyższa”). W żadnym przypadku Siły Wyższej IMAGO PRINTER nie będzie zobowiązany do zakupu Produktów od osób trzecich w celu umożliwienia dostarczenia Produktów zgodnie z niniejszą umową.
 8. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy IMAGO PRINTER i Klientem w zakresie nią objętym i zastępuje wszelkie wcześniejsze i obecne deklaracje, obietnice, oświadczenia, porozumienia i rozmowy, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.
 9. Klient nie jest upoważniony do wstrzymania, zmniejszenia lub potrącenia jakiejkolwiek kwoty wobec IMAGO PRINTER, jak również nie ma prawa jakiegokolwiek zastawu na Produktach, Klient niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich takich praw wynikających z jakiejkolwiek podstawy.
 10. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jakiekolwiek roszczenia zgłaszane przez Klienta przeciwko IMAGO PRINTER na podstawie niniejszej umowy lub innej, będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd z siedzibą w Warszawie. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Kontraktów Międzynarodowej Sprzedaży Produktów nie znajduje zastosowania do niniejsze umowy.
 11. Wszelkie powiadomienia i pisma pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej i będą wysyłane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru, kurierem, a w przypadku zgłoszenia w inny sposób zostaną potwierdzone przesłanym faksem lub mailem skierowanym na adresy przedstawione powyżej i będzie się je uważać za dokonane w momencie otrzymania potwierdzenia.

skontaktuj się