fbpx
IMAGO Printer IMAGO Printer

Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług (OWSIŚU)

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług (zwane dalej: OWSiŚU) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez IMAGO PRINTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 7c wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815395.
 2. Niniejsze Ogóle Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług stanowią integralną część umów zawieranych z IMAGO PRINTER Sp. z o.o. oraz zamówień i obowiązują obie strony, chyba, że z treści pisemnej umowy wynika co innego.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych przez IMAGO PRINTER Sp. z o.o. z przedsiębiorcami, nie będącymi konsumentami w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 4. Użyte w niniejszych OWSiŚU określenia oznaczają:
  a) IMAGO PRINTER (zamiennie IMAGO) – IMAGO PRINTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 7c wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815395, nr NIP 1133001513,
  b) Producent – IMAGO PRINTER wytwarza lub produkuje określone produkty sklasyfikowane jako maszyny i urządzenia do poligrafii.
  c) Gwarancja – opis odpowiedzialności Producenta ujęty w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Świadczenia Usług.
  d) Gwarant – IMAGO PRINTER w zakresie maszyn i urządzeń, których jest Producentem,
  e) Sprzedawca – IMAGO PRINTER, która sprzedaje produkty lub usługi,
  f) Klient/Kupujący – przedsiębiorca, nie będący konsumentem w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonujący od IMAGO PRINTER nabycia produktów, towarów lub usług, które to nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca, dokonujący od IMAGO PRINTER nabycia produktów, towarów lub usług, które to nabycie nie pozostaje w bezpośrednim związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta),
  g) Strony – IMAGO PRINTER i Klient/Kupujący,
  h) Produkt – przedmiot lub usługa, której sprzedaż regulowana jest przez OWSiŚU,
  i) Umowa – pisemna umowa zawarta pomiędzy IMAGO PRINTER a Klientem, która określa zasady sprzedaży produktów lub usług, w tym m.in. cenę, sposób i termin dostawy, warunki płatności,
  j) Cena – kwota, za którą sprzedawca oferuje produkt klientowi,
  k) Warunki płatności – określenie sposobu i terminu płatności za produkt,
  l) Dostawa – określenie sposobu i terminu dostarczenia produktu do klienta,
  m) Gwarancja – określenie warunków udzielania gwarancji na produkt,
  n) Prawa autorskie – ogół praw przysługujących sprzedawcy produktu, w tym prawo sprzedawcy do decydowania o sposobie korzystania z produktu i czerpania z niego korzyści.
  o) Informacje Poufne – informacje udostępnione przez jedną ze Stron Umowy w trakcie jej trwania, a w szczególności: wiedzę specjalistyczną, know-how, dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, kody źródłowe lub ich części, wiedzę z zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Stron oraz ich klientów i partnerów, a także wszystkie inne z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością.
 5. Klient kupuje od IMAGO PRINTER Produkty na warunkach EXW  – EX Works (Loco Fabryka; Incoterms 2020). IMAGO PRINTER podejmie uzasadnione starania w celu wytworzenia Produktów w ciągu 56 dni od daty podpisania zamówienia przez Klienta i wpłacenia zaliczki (w przypadku finansowania transakcji przez bank lub firmę leasingową termin liczy się od daty parafowania niniejszego zamówienia przez podmiot finansujący). Ryzyko utraty Produktów przechodzi z IMAGO PRINTER na Klienta z chwilą dostawy. Dostawa ma miejsce w chwili dostarczenia Produktów do obiektu Klienta wskazanego w Zamówieniu. Prawo własności Produktów przechodzi z IMAGO PRINTER na Klienta z chwilą dokonania płatności wszystkich kwot należnych IMAGO PRINTER. Tak długo jak IMAGO PRINTER posiada prawo własności Produktów, Klientowi nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER przekazać Produktów osobie trzeciej.
 6. Klient oświadcza i gwarantuje, że będzie utrzymywał w poufności wszelkie Informacje Poufne i nie ujawni jakimkolwiek osobom trzecim, pośrednio lub bezpośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych, bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER. Klient oświadcza, że będzie wykorzystywać Informacje Poufne tylko do korzystania z Produktów zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie w sposób, który mógłby być interpretowany jako konkurencyjny wobec IMAGO PRINTER lub który mógłby wstrzymywać IMAGO PRINTER przed niezależnym wykonywaniem jego zamierzonych działań. Klient ujawni Informacje Poufne tylko tym swoim pracownikom i w tych swoich lokalach, gdzie jest taka potrzeba. Klient przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością IMAGO PRINTER.
 7. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Klienta (w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, regulaminów, wzorów zamówień).
 8. Informacje zamieszczone na stronie internetowej, social mediach oraz w katalogach, cennikach i prospektach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zapytań oraz docelowo zamówień.
 9. IMAGO PRINTER współpracuje z Klientami w oparciu o zawierane Umowy, których procesowanie jest wystandaryzowane i obejmuje:
  a) Do zawarcia umowy dochodzi na skutek przyjęcia bez zastrzeżeń oferty handlowej złożonej Klientowi przez IMAGO, w terminie ważności oferty.
  b) Oferty handlowe składane przez IMAGO są sporządzane w formie pisemnej i doręczane Klientowi pocztą, e-mailem lub osobiście oraz są wiążące w okresie podanym w treści oferty. Klient akceptuje ofertę w sposób wskazany w jej treści.
  c) Przyjęcie przez Klienta oferty IMAGO, a także złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na stosowanie OWSiŚU w całości i zgodnie z zawartą tam treścią.
  d) Klient składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
  e) W sytuacji gdy IMAGO nie będzie mogło zrealizować zamówienia zgodnie z treścią zamówienia Klienta (np. z powodu braku dostępności towaru z przyczyn niezależnych od IMAGO), IMAGO w terminie 2 dni roboczych od stwierdzenia nieprawidłowości uzgodni z Klientem zakres zamówienia, które zostanie zrealizowane.
  f) Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy IMAGO Printer Sp. z o.o.
  g) Ceny towarów w ofertach i cennikach IMAGO są podawane w złotych polskich lub w walucie obcej.
  h) Klient może otrzymać fakturę VAT w walucie obcej albo w PLN. W przypadku, gdy faktura VAT dla oferty lub zamówienia, zawierających ceny w walucie obcej, wystawiana jest w PLN, przeliczenie cen z oferty lub zamówienia na PLN dokonywane jest wg kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy.
  i) poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 10. IMAGO PRINTER udziela Gwarancji na Produkty na Okres Gwarancji określony w Karcie Gwarancyjnej Produktu. Podczas Okresu Gwarancji IMAGO PRINTER: i) gwarantuje, iż Produkty dostarczone Klientowi będą wolne od istotnych wad, z zastrzeżeniem normalnego użycia i serwisu, ii) zapewni, według własnego uznania, zdalną pomoc telefoniczną, pomoc w obiekcie Klienta, części konieczne do naprawy Produktów, pomoc w trybie online poprzez system TeamViewer, podczas zwyczajowych godzin pracy IMAGO PRINTER, zgodnie z warunkami Umowy oraz polityki i procedur IMAGO PRINTER. Gwarancją nie są objęte głowice drukujące, filtry powietrza i farby, elementy układu farbowego uznawane za materiały eksploatacyjne inne elementy wyszczególnione w protokole odbioru sprzętu.
 11. Zobowiązania z tytułu Gwarancji, o której mowa w ust. 10 powyżej, są uzależnione od właściwego korzystania z Produktów w ramach zastosowania, do którego są przeznaczone i nie znajdują zastosowania do (a) jakichkolwiek jednorazowych lub nie materiałów eksploatacyjnych, jeżeli dotyczy, dostarczonych do korzystania razem z Produktami; (b) Produktów, które zostały zmodyfikowane w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER, (c) Produktów, które zostały zainstalowane, obsługiwane lub naprawiane przez lub w imieniu Klienta przez podmiot inny niż IMAGO PRINTER, (d) Produktów, z których zostało usunięte lub zmienione oryginalne oznaczenie identyfikujące, (e) Produktów, które zostały przeniesione z ich oficjalnie przewidzianych miejsc bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER,
  (f) Produktów, które były przedmiotem nietypowego fizycznego lub elektrycznego obciążenia, (g) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, klimatyzacji, kontroli wilgotności, transportu, awarii zasilania, niewłaściwego środowiska operacyjnego lub warunków, niestosowania instrukcji obsługi i konserwacji, lub z jakiejkolwiek przyczyny innej niż typowe korzystanie. Bez ograniczenia powyższego, IMAGO PRINTER nie gwarantuje, że Produkty będą działać satysfakcjonująco w połączeniu z innym sprzętem, nośnikami i oprogramowaniem producenta. IMAGO PRINTER nie ponosi odpowiedzialności za inżynierię lub projekt systemu Klienta, do którego IMAGO PRINTER dostarcza Produkty.
 12. Podczas Okresu Gwarancji IMAGO PRINTER gwarantuje, iż Produkt będzie wolny od istotnych wad, z zastrzeżeniem normalnego zużycia Produktu (okoliczność nie objęta Gwarancją).
 13. Z zastrzeżeniami i wyjątkami opisanych w niniejszych OWSiŚU, gwarancją objęty jest cały Produkt, a Okres Gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres Gwarancji, o ile
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wskazują inaczej, liczony będzie od dnia sprzedaży Produktu Kupującemu.
 14. W przypadku wystąpienia w Okresie Gwarancji istotnych wad tkwiących w samym Produkcie lub będących wynikiem wadliwego montażu Produktu (w przypadku montażu przez Gwaranta), Kupującemu przysługuje prawo żądania bezpłatnej naprawy Produktu w tym zakresie, z zastrzeżeniami zawartymi poniżej.
 15. Gwarant, z zastrzeżeniami wynikającymi z Warunków Gwarancji:
  a) zapewnia naprawę wadliwych elementów Produktu, jednakże w przypadku, kiedy wadliwy element lub jego elementy lub też cały Produkt nie może być naprawiony lub jego naprawa jest niecelowa, Gwarant może zobowiązanie to zrealizować również poprzez wymianę elementu Produktu/elementów Produktu lub też wymianę całego Produktu na elementy Produktu/Produkt niewadliwy w rozumieniu Gwarancji – przy czym ocena (również w zakresie celowości naprawy), a także wybór między naprawą a wymianą, w tym co do zakresu tych działań, należy wyłącznie do Gwaranta, na co Kupujący wyraża zgodę.
  b) w związku z realizacją uprawnień Kupującego z tytułu Gwarancji, zapewnia bezpłatny Serwis Gwarancyjny (na warunkach określonych w niniejszych OWSiŚU). Serwis Gwarancyjny dokonywany będzie za pomocą narzędzi zdalnych np. system TeamViewer, podczas zwyczajowych godzin pracy IMAGO PRINTER lub w razie potrzeby w miejscu instalacji Produktu. Gwarant ustala, a Kupujący przyjmuje następujące zasady bezpłatnego Serwisu Gwarancyjnego: Kupujący (Użytkownik) przy zgłoszeniu wady i potrzeby Serwisu, określa wpływ zgłaszanej wady na prowadzoną działalność. Podmiot wykonujący Serwis w pierwszej kolejności dokonuje usunięcia usterki o największym wpływie. W przypadku, gdy jest to możliwe ze względu na rodzaj wady, Kupujący (Użytkownik) współpracuje z Gwarantem poprzez samodzielne wykonanie konkretnych czynności wedle instrukcji i materiałów (w tym wideo) dostarczonych przez IMAGO PRINTER oraz wedle wytycznych IMAGO PRINTER. W okresie obowiązywania gwarancji i na jej warunkach części Produktów oraz usługi wykonywane w miejscu instalacji maszyny są bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszych OWSiŚU (podpunkt „d” i „g” poniżej).
  c) Serwis Gwarancyjny wykonywany będzie w miarę możliwości za pomocą narzędzi zdalnych w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku (czasu polskiego), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez gwaranta jako pracodawcę w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę
  d) W przypadku wykonywania czynności serwisowych w miejscu instalacji maszyny, Kupujący (Użytkownik) ponosi opłatę za przejazd obsługi liczoną wg stawki zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu za każdy przejechany przez obsługę serwisu kilometr dojazdu do miejsca instalacji Produktu oraz powrotu.
  e) Serwis Gwarancyjny zakłada rozpoczęcie czynności serwisowych w miarę możliwości w ciągu 4 godzin od zgłoszenia wady; Gwarant dołoży najwyższych starań, aby naprawa została wykonana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady.
  f) W przypadku konieczności wykonania Serwisu Gwarancyjnego w miejscu instalacji Produktu w sposób fizyczny przez współpracowników Gwaranta, Kupujący (Użytkownik) ma obowiązek wyczyścić Produkt przed przyjazdem serwisu. Kupujący (Użytkownik) zapewnia nieskrępowany dostęp do Produktu, umożliwia dostęp do sanitariatów, a także umożliwia kontynuowanie wykonania czynności serwisowych po godzinach funkcjonowania zakładu Kupującego (Użytkownika) oraz zapewnia w takim przypadku obecność upoważnionej osoby aż do zakończenia prac.
  g) W przypadku konieczności wykonania Serwisu Gwarancyjnego poza miejscem instalacji Produktu, Kupujący (Użytkownik) ponosi koszty zapakowania, a IMAGO PRINTER ponosi koszty transportu – do wysokości ekonomicznie uzasadnionych kosztów, po wcześniejszym uzgodnieniu ich przez Strony. W przypadku zaistnienia konieczności naprawy poza miejscem instalacji, o ile Gwarant nie oznaczy inaczej, Produkt lub jego części wymagające naprawy dostarczy Kupujący (Użytkownik). Jeśli Gwarant nie oznaczy inaczej, miejscem dostarczenia jest zakład produkcyjny Gwaranta.
 16. Poza warunkami wyżej opisanymi, Gwarant może świadczyć dodatkowy odpłatny Serwis. Gwarant ustala, a Kupujący przyjmuje następujące zasady takiego Serwisu:
  a) W godzinach 16.00-22.00 od poniedziałku do czwartku (czasu polskiego), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez gwaranta jako pracodawcę w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę , Kupujący (Użytkownik) może skorzystać w miarę możliwości Gwaranta ze zdalnego Serwisu za opłatą w wysokości 100,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę;
  b) W godzinach od 22.00 w dni od poniedziałku do czwartku do godziny 8.00 dnia następnego (czasu polskiego), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez gwaranta jako pracodawcę w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę , w miarę możliwości Gwaranta, Kupujący (Użytkownik) może skorzystać ze zdalnego serwisu za opłatą w wysokości 200,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, z zastrzeżeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100,00 zł netto za rozpoczęcie pracy. Na takich samych warunkach Kupujący (Użytkownik) może skorzystać ze zdalnego serwisu weekendowego, świadczony jest w miarę możliwości Gwaranta, od godziny 16.00 w piątek (czasu polskiego) do 8.00 w poniedziałek. W miarę możliwości Gwarant może zaoferować na powyższych zasadach ten rodzaj serwisu również w dni ustawowo wolne od pracy lub podczas dni wolnych wyznaczonych przez gwaranta jako pracodawcę w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę ,
  c) Kupujący (Użytkownik) może skorzystać, w miarę możliwości Gwaranta, z odpłatnego serwisu wyjazdowego (w miejscu instalacji Produktu). Na opłatę z tytułu wykonania takiego Serwisu składają się: 1) opłata za przejazd liczona wg stawki zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu za każdy przejechany przez obsługę serwisu kilometr dojazdu do miejsca instalacji Produktu oraz powrotu , 2) opłata z tytułu wykonywania czynności serwisowych na zasadzie wyjazdu liczona wg stawki 80,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę jazdy. W przypadku, gdy dojazd i powrót zająłby dłużej niż 6 godzin lub czynności wykonywane na miejscu zakończą się w późnych godzinach wieczornych, tj. po godzinie 20.00 czasu polskiego, Kupujący (Użytkownik) uiszcza opłatę na poczet kosztów noclegu obsługi serwisu w wysokości łącznej 300,00 zł netto/1 noc.
 17. Gwarant w miarę możliwości, może świadczyć odpłatny Serwis Pogwarancyjny – w zakresie naprawy lub wymiany Produktu lub jego części, lub innych działań związanych z Produktem i korzystaniem z niego poza warunkami Gwarancji; niniejsze obejmuje również sytuacje, w jakich czynności serwisowe byłyby podejmowane podczas Okresu Gwarancji, ale nie obejmowałyby przypadków objętych ochroną gwarancyjną. Gwarant ustala, a Kupujący przyjmuje następujące zasady takiego Serwisu:
  a) Serwis świadczony będzie na zasadach opłatności, korzystający z Serwisu Pogwarancyjnego zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów Serwisu Pogwarancyjnego, na które składają się m.in.:
  • opłata za części Produktów (naliczana będzie ona zgodnie z obowiązującym w momencie przygotowywania serwisu cennikiem),
  • opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy w ramach Serwisu Pogwarancyjnego, wyniesie ona 200,00 zł netto niezależnie od trybu wykonywania czynności serwisowych (zdalnie/fizycznie w miejscu instalacji Produktu/fizycznie u Gwaranta),
  • opłata za przejazd, w razie serwisu wyjazdowego – będzie ona liczona wg stawki zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu za każdy przejechany przez obsługę serwisu kilometr dojazdu do miejsca instalacji Produktu oraz powrotu,
  • opłata na poczet kosztów noclegu obsługi serwisu – w przypadku, gdy dojazd i powrót zająłby dłużej niż 6 godzin lub czynności wykonywane na miejscu zakończą się w późnych godzinach wieczornych, tj. po godzinie 20.00 czasu polskiego, Kupujący (Użytkownik) uiszcza opłatę na poczet kosztów noclegu obsługi serwisu w wysokości łącznej 300,00 zł netto/1 noc.
 18. Za wadę w rozumieniu Gwarancji nie uważa się niepoprawnego działania Produktu w wyniku braku właściwego wykonywania czynności eksploatacyjnych np. braku smarowania, zawieszenia się systemów elektronicznych Produktu możliwego do usunięcia poprzez restart systemu, itp. Wezwanie Gwaranta do czynności serwisowych związanych z powyższymi okolicznościami lub wykonanie w takiej sytuacji przez Gwaranta Serwisu jest traktowane jako wykonanie Serwisu Pogwarancyjnego, co Kupujący (Użytkownik) niniejszym akceptuje.
 19. Kupujący (Użytkownik) może skorzystać z dodatkowej usługi instalacji sterowników na nowym komputerze za opłatą w wysokości 200,00 zł netto/za 1 komputer.
 20. Kupujący (Użytkownik) pod rygorem utraty gwarancji zobowiązany jest przed pierwszym użyciem Produktu poddać osoby, którym poleci bądź umożliwi obsługę Produktu, obowiązkowemu Szkoleniu Wdrażającemu. Szkolenie Wdrażające z obsługi Produktu wykonywane jest na miejscu instalacji Produktu u Kupującego (Użytkownika). Gwarant ustala, a Kupujący (Użytkownik) akceptuje, że Szkolenie Wdrażające:
  a) przeprowadzane jest wraz z instalacją Produktu, zatem w dacie jego instalacji, w normalnych godzinach pracy serwisu tj. w godzinach 9:00-17:00 czasu polskiego, w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wyznaczonych przez Gwaranta jako pracodawcę w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę (Nominalny Termin), z zastrzeżeniem ppkt. e poniżej;
  b) trwa do czterech (4) godzin, z zastrzeżeniem ppkt. c poniżej;
  c) jego rozpoczęcie jest możliwe jedynie po odpowiednim przygotowaniu przez Kupującego (Użytkownika) miejsca szkolenia, wybraniu i przygotowaniu miejsca instalacji Produktu, zapewnienia obecności wszystkich uczestników Szkolenia Wdrażającego, a także po spełnieniu przez Kupującego (Użytkownika) innych warunków przedstawionych w informacji przekazanej przez Gwaranta w wiadomości e-mail przed zaplanowanym terminem instalacji/Szkolenia Wdrażającego (Gotowość do Szkolenia Wdrażającego). W przypadku nieprzygotowania się przez Kupującego (Użytkownika) zgodnie z powyższym w ustalonym terminie (tj. do ustalonej godziny rozpoczęcia Szkolenia Wdrażającego), Kupujący (Użytkownik) zobowiązuje się do zapłaty opłaty w wysokości 200 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę czasu oczekiwania osób mających przeprowadzić Szkolenie Wdrażające z ramienia Gwaranta na osiągnięcie przez Kupującego (Użytkownika) Gotowości do Szkolenia Wdrażającego. Czasu oczekiwania na osiągnięcie przez Kupującego (Użytkownika) Gotowości do Szkolenia Wdrażającego nie wlicza się do czasu Szkolenia Wdrażającego;
  d) jeżeli w wyniku przyczyn leżących po stronie Kupującego (Użytkownika), w tym na skutek nieosiągnięcia stanu Gotowości do Szkolenia Wdrażającego przez Kupującego na umówiony termin, w tym na umówioną godzinę, Szkolenie Wdrażające zakończy się po godz. 17.00 czasu polskiego, Kupujący (Użytkownik) zobowiązuje się do zapłaty opłaty w wysokości 200,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę Szkolenia Wdrażającego, kończącą się po godz.
  17.00 czasu polskiego;
  e) jest możliwe do przeprowadzenia w innym terminie, niż Nominalny Termin, wymaga jednak zgody Gwaranta i ustalenia z nim terminu zastępczego, przy czym przeprowadzenie Szkolenia Wdrażającego w innym terminie, niż Nominalny Termin, jest w całości odpłatne (niniejsze nie uchybia pkt. 9d) i o ile Gwarant nie wskaże inaczej, opłata z tego tytułu, do której uiszczenia zobowiązuje się Kupujący (Użytkownik) w sytuacji przeprowadzenia Szkolenia Wdrażającego w innym terminie niż Nominalny Termin, obejmuje:
  • opłatę za szkolenie w wysokości 200,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę Szkolenia Wdrażającego (maksymalnie 4 godziny) oraz
  • opłatę za przejazd liczoną wg stawki zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu za każdy przejechany przez obsługę mającą przeprowadzić Szkolenie Wdrażające kilometr dojazdu do miejsca szkolenia oraz powrotu. Do Szkolenia Wdrażającego przeprowadzanego w terminie innym niż Nominalny Termin, stosuje się pkt. 9b-9c; pkt. 9d stosuje się odpowiednio.
 21. Kupujący (Użytkownik) pod rygorem utraty gwarancji zobowiązany jest dopuszczać do obsługi Produktu tylko osoby właściwie przeszkolone przez Gwaranta. Osobami właściwie przeszkolonymi przez Gwaranta są osoby, które w pełni i w pełnym zakresie czasowym właściwie uczestniczyły w Szkoleniu Wdrożeniowym i uzyskały w tym zakresie stosowne potwierdzenie od Gwaranta. W przypadku zapotrzebowania dopuszczenia innych, niż właściwie uczestniczące w Szkoleniu Wdrożeniowym, osób do obsługi Produktu, dla zachowania ważności gwarancji, zapewnienia bezpieczeństwa tych osób oraz osób w otoczeniu Produktu, niezbędne jest zorganizowanie odrębnego szkolenia dla tych osób; szkolenie takie odbywa się odpłatnie, na zasadach określonych w pkt. 9e, stosowanych odpowiednio.
 22. Dodatkowe szkolenia z obsługi, dekoracji, eksploatacji i technologii wykonywane przez IMAGO PRINTER są odpłatne .
 23. Kupujący (Użytkownik) pod rygorem utraty gwarancji zobowiązany jest poddać Produkt odpłatnym przeglądom: pierwszemu przeglądowi w terminie po 6 miesiącach od daty sprzedaży Produktu (nie później niż po upływie 7. miesiąca od tej daty) oraz drugiemu przeglądowi w terminie od upływu 10. miesiąca do upływu 11 miesiąca od daty sprzedaży Produktu – wedle aktualnego na dzień wykonywania przeglądu cennika, przy czym konkretna data przeglądu jest dostosowywana do możliwości Gwaranta. Poza powyższym, Producent rekomenduje wykonywanie przeglądów Produktu poupływie każdych kolejnych 6 miesięcy jego użytkowania – przeglądy takie będą realizowane wedle aktualnego na dzień wykonywania przeglądu cennika.
 24. Kupujący(Użytkownik) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Gwaranta o zaistniałej wadzie/usterce i w porozumieniu z nim zaprzestać używania Produktu, w celu uniknięcia powstania kolejnych uszkodzeń i usterek mogących zwiększyć zakres niezbędnej naprawy oraz niepotrzebnie narazić użytkownika na koszty jej przeprowadzenia. W przypadku, gdy:
  a) Kupujący (Użytkownik) zataił informacje o rzeczywistym powodzie wady/usterki (niepoprawnego działania Produktu) lub nie przekazał pełnej informacji o okolicznościach ich powstania;
  b) Wady/usterki spowodowane są brakiem przeszkolenia współpracowników i pracowników Kupującego (Użytkownika), w tym wynikającym z dokonanych zmian personalnych;
  c) Kupujący (Użytkownik) celowo uszkodzi Produkt, aby uzyskać przegląd lub rozwiązanie innych problemów,
  d) Wystąpi wada/usterka wymagająca naprawy, a Kupujący(Użytkownik) Produktu nie powiadomił Gwaranta i nie zaprzestał w porozumieniu z nim używania Produktu w celu uniknięcia powstania kolejnych uszkodzeń i usterek mogących zwiększyć zakres niezbędnej naprawy oraz niepotrzebnie narazić użytkownika na koszty jej przeprowadzenia, a w szczególności, gdy dalsze uszkodzenia czy usterki wystąpiły,
  – Kupujący (Użytkownik) może zostać obciążony kosztami wykonanego serwisu na zasadach Serwisu Pogwarancyjnego oraz kosztami ponownego szkolenia, co niniejszym akceptuje.
 25. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, naprawy uszkodzenia nie objętego gwarancją lub braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od Gwaranta, Kupujący (Użytkownik) zostanie obciążony kosztami dojazdu, naprawy i części zamiennych, w wysokości wynikającej z obowiązującego w danym momencie cennika Gwaranta.
 26. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego (Użytkownika) kosztami serwisu, gdy reklamowany przez Użytkownika rodzaj uszkodzenia nie był objęty gwarancją, a nie zostały dostarczone materiały określone procedurą serwisową.
 27. Kupujący (Użytkownik) może dokonać przeniesienia Produktu poza pomieszczenia zakładu lub poza poziom kondygnacji budynku, w którym odbyła się instalacja, tylko przy udziale serwisu oraz za opłatą liczoną wedle zapisów Karty Gwarancyjnej odnoszących się do Serwisu Pogwarancyjnego.
 28. Zobowiązania Gwaranta z tytułu Gwarancji wiążą go tylko w przypadku właściwego korzystania z Produktu, tj. korzystania m.in. z uwzględnieniem wszystkich warunków i zaleceń wynikających z instrukcji obsługi Produktu (w tym pod warunkiem używania Produktu wyłącznie z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi, w szczególności, lecz bez ograniczenia do: atramentów, cleanerów itd., nabytymi u Gwaranta lub podmiotów przez niego upoważnionych), wytycznych Producenta, oraz w ramach takiego zastosowania, do którego Produkt jest przeznaczony; w każdym innym przypadku Gwarancja jest w całości wyłączona (utracona). Gwarancja (w tym jakiekolwiek uprawnienia z tytułu gwarancji oraz jakiekolwiek zobowiązania Gwaranta) jest wyłączona (nie obejmuje) w szczególności co do:
  a) jakichkolwiek jednorazowych lub nie materiałów eksploatacyjnych, w tym dostarczonych do korzystania razem z Produktem,
  b) Produktów, które zostały zmodyfikowane w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER,
  c) Produktów, które zostały zainstalowane, obsługiwane lub naprawiane przez lub w imieniu Kupującego(Użytkownika) przez podmiot inny niż IMAGO PRINTER,
  d) Produktów, z których zostało usunięte lub zmienione oryginalne oznaczenie identyfikujące,
  e) Produktów, które zostały przeniesione z ich oficjalnie przewidzianych miejsc bez uprzedniej pisemnej zgody IMAGO PRINTER,
  f) Produktów, które były przedmiotem nietypowego fizycznego lub elektrycznego obciążenia,
  g) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, klimatyzacji, kontroli wilgotności, transportu, awarii zasilania, niewłaściwego środowiska operacyjnego lub warunków, niestosowania instrukcji obsługi i konserwacji, lub z jakiejkolwiek przyczyny innej niż typowe korzystanie,
  h) Produktów stosowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  i) wad powstałych na skutek niewłaściwej obsługi Produktu,
  j) uszkodzeń mechanicznych Produktu,
  k) standardowego zużycia i uszkodzeń eksploatacyjnych Produktu,
  l) wad wynikłych z powodu działania siły wyższej, jak np. powódź, pożar,
  m) wad powstałych w wyniku: zaniechania w wykonywaniu wskazanych w instrukcji czynności, w tym czynności eksploatacyjnych, przechowywania Produktu w nieodpowiednich warunkach, samodzielnego przenoszenia Produktu, niewłaściwego wykonywania obsługi serwisowej, w tym napraw niewykonywanych przez Gwaranta lub podmioty przez niego upoważnione, lub z użyciem produktów innych producentów niż Gwarant, albo używania Produktu lub jego naprawy z wykorzystaniem akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, w szczególności, lecz bez ograniczenia do: atramentów, cleanerów itd.) nie nabytych u Gwaranta lub podmiotów przez niego upoważnionych, nie stosowania się do poleceń i wytycznych Gwaranta, obsługi serwisu lub instrukcji.
 29. Bez uwzględnienia warunków opisanych w punkcie 28, IMAGO PRINTER nie gwarantuje, że Produkty będą działać satysfakcjonująco w połączeniu z innym sprzętem, nośnikami i oprogramowaniem producenta. IMAGO PRINTER nie ponosi odpowiedzialności za inżynierię lub projekt systemu Kupującego/Użytkownika, do którego IMAGO PRINTER dostarcza Produkty.
 30. Okres Gwarancji wskazany w pkt. 13 obowiązuje dla wszystkich komponentów Produktu za wyjątkiem głowic drukujących, stacji czyszczących głowic drukujących, układów doprowadzania atramentu, układów odprowadzających atrament ze stacji czyszczącej głowicy drukującej, taśm enkodera karetki oraz captopów, dla których to komponentów Gwarancja udzielana jest na 3 miesiące.
 31. W żadnym przypadku odpowiedzialność IMAGO PRINTER nie będzie wykraczać poza obowiązki IMAGO PRINTER w zakresie wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów lub wymiany Produktu (-ów), a w przypadku, kiedy Produkt(y) lub ich elementy nie mogą być naprawione lub wymienione – odpowiedzialność ta nie będzie wykraczać poza pokrycie rzeczywistej kwoty (ograniczenie Gwarancji), którą zapłacił Klient za wadliwe Produkty. Za wyjątkiem uprawnień Kupującego przewidzianych w Gwarancji, Kupującemu nie przysługują wobec Gwaranta żadne uprawnienia czy roszczenia związane z Produktem, w tym jego działaniem, zastosowaniem, użyciem i konsekwencjami powyższych (poza przewidzianymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa). Klient nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń, z wyjątkiem wyżej wymienionych, przeciwko IMAGO PRINTER, producentom lub dostawcom Produktów czy to na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt, zwyczajów handlowych czy jakiejkolwiek innej.
 32. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez uprawnionego z tytułu gwarancji w związku z wystąpieniem jakiejkolwiek wady/usterki wykraczających poza Warunki Gwarancji, w tym takie jak: koszty związane z zaistniałymi niedogodnościami, koszty transportu (inne niż ekonomicznie uzasadnione koszty dostarczenia do Gwaranta – po uprzednim ich ustaleniu z Gwarantem), koszty rozmów telefonicznych, zakwaterowania, pomocy doradców w tym pomocy prawnej, oraz koszty strat materialnych własności prywatnej lub służbowej, a także straty wynagrodzenia lub dochodów.
 33. W dniu wdrożenia (instalacji) podpisywana jest Karta Gwarancyjna, która bez właściwych podpisów – łącznie: Kupującego, Użytkownika, Gwaranta (oraz Sprzedawcy – jeśli dotyczy) jest nieważna, a w konsekwencji Kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia z tytułu Gwarancji.
 34. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. Jej utrata skutkuje utratą uprawnień z tytułu Gwarancji.
 35. Kartę Gwarancyjną należy przechowywać wraz z dokumentami zakupu (fakturą) w bezpiecznym miejscu. Wystąpienie na Karcie Gwarancyjnej jakichkolwiek zmian, wytarcia lub zamazania powoduje utratę ważności Karty. Niniejsze powoduje utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 36. Decyzja Gwaranta, bądź autoryzowanego przez niego podmiotu wykonującego Serwis, w tym decyzja odnośnie zasadności zgłoszenia przez Kupującego(Użytkownika) określonych wad i usterek jest decyzją ostateczną.
 37. Wszelkie zapytania dotyczące procedury gwarancyjnej należy kierować do Gwaranta pisemnie, lub drogą elektroniczną.
 38. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego (Użytkownika) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 39. W żadnym przypadku odpowiedzialność IMAGO PRINTER nie będzie wykraczać poza obowiązki IMAGO PRINTER w zakresie wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów lub wymiany Produktu (-ów) a w przypadku kiedy Produkt(y) lub ich elementy nie mogą być naprawione lub wymienione poza pokrycie rzeczywistej kwoty, którą zapłacił Klient za wadliwe Produkty. Klient nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń, z wyjątkiem wyżej wymienionych, przeciwko IMAGO PRINTER, producentom lub dostawcom Produktów czy to na podstawie umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt, zwyczajów handlowych czy jakiejkolwiek innej. W każdym przypadku odpowiedzialność IMAGO PRINTER może mieć miejsce tylko z powodu rażącego niedbalstwa i w żadnym wypadku IMAGO PRINTER, producenci ani dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty przychodów lub zysków lub szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych, wynikowych lub oparciu się na dowolnym rodzaju informacji nawet, jeżeli IMAGO PRINTER dowie się o możliwości takich szkód. Jeżeli Produkty obejmują podłączenie do ogólnie dostępnego Internetu, Produkty nie zapewniają ochrony przed wtargnięciem do sieci z Internetu. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie swojego własnego bezpieczeństwa sieciowego. Wobec czego, IMAGO PRINTER i spółki udzielające licencji nie ponoszą odpowiedzialności za takie wtargnięcie Klient zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność spółki IMAGO PRINTER, dostawców i spółek udzielających licencji, z tytułu wszelkich roszczeń osoby trzeciej związanych z naruszeniem bezpieczeństwa odnoszącego się do Internetu. W przypadku stacji roboczych, serwerów i innego sprzętu IT dostarczanych, ale nie wytwarzanych przez IMAGO PRINTER, IMAGO PRINTER dostarcza takie Produkty
  „Takie Jakie Są”, chyba że uzgodniono inaczej. Odpowiedzialność IMAGO PRINTER w odniesieniu do takich Produktów jest ograniczona do kwot odzyskanych przez IMAGO PRINTER na podstawie gwarancji udzielonych przez dostawcę, jeśli będą.
 40. Zgodnie z art. 9 punkt 2 Dyrektywy WEEE 2002/96/WE i jakichkolwiek lokalnych przepisów (jeśli znajdują zastosowanie) strony postanawiają, że Klient będzie ponosił odpowiedzialność za finansowanie kosztów odebrania, przeróbki, odzyskania i pozbycia się dostarczonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy stanie się on odpadem. Na życzenie Klienta, IMAGO PRINTER może zorganizować zabranie i recykling/pozbycie się takich urządzeń w zamian za uprzednio dokonaną płatność wszystkich związanych z tym kosztów. Wobec powyższego ceny dostarczanego Produktu na mocy niniejszych Warunków i Zamówienia nie obejmują kosztów odebrania, przetworzenia, odzyskania i pozbycia się starego i nowego sprzętu elektrycznego.
 41. Strony ustalają, że koszt transportu zamówionych towarów jest po stronie Klienta, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej, a koszt załadunku towaru do transportu ponosi IMAGO PRINTER, a koszt rozładunku spoczywa na Kliencie. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru.
 42. IMAGO PRINTER może dostarczyć Klientowi towar na adres wskazany w zamówieniu samodzielnie, po potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika takiej możliwości. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z IMAGO PRINTER na Klienta z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.
 43. Transport towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, może nastąpić za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W tym przypadku towar zostaje wydany w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi.
 44. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli jej świadczenie wynikające z niniejszej umowy stanie się świadczeniem niemożliwym z powodu okoliczności pozostających poza zasadna kontrolą strony („Siła Wyższa”). W żadnym przypadku Siły Wyższej IMAGO PRINTER nie będzie zobowiązany do zakupu Produktów od osób trzecich w celu umożliwienia dostarczenia Produktów zgodnie z niniejszą umową.
 45. Niniejszy OWSiŚU stanowi całość porozumienia pomiędzy IMAGO PRINTER i Klientem w zakresie nią objętym i zastępuje wszelkie wcześniejsze i obecne deklaracje, obietnice, oświadczenia, porozumienia i rozmowy, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.
 46. Klient nie jest upoważniony do wstrzymania, zmniejszenia lub potrącenia jakiejkolwiek kwoty wobec IMAGO PRINTER, jak również nie ma prawa jakiegokolwiek zastawu na Produktach, Klient niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich takich praw wynikających z jakiejkolwiek podstawy.
 47. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jakiekolwiek roszczenia zgłaszane przez Klienta przeciwko IMAGO PRINTER na podstawie niniejszego OWSiŚU będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd z siedzibą w Warszawie. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Kontraktów Międzynarodowej Sprzedaży Produktów nie znajduje zastosowania do niniejsze umowy.
 48. Wszelkie powiadomienia i pisma pomiędzy stronami wymagają formy pisemnej i będą wysyłane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru, kurierem, a w przypadku zgłoszenia w inny sposób zostaną potwierdzone przesłanym faksem lub mailem skierowanym na adresy znane stronom i będzie się je uważać za dokonane w momencie otrzymania potwierdzenia.