fbpx
IMAGO Printer IMAGO Printer

Polityka Prywatności IMAGO Printer Sp. z o.o.

Dotyczy witryny i sklepu internetowego

Prosimy aby osoby odwiedzające Witrynę dostępną pod adresem www.IMAGOprinter.com  i klienci sklepu internetowego IMAGO Printer zapoznały się z niniejszą Polityką Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Dokument ten wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. 

DEFINICJE: 

Administrator – Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej www.imagoprinter.com jest IMAGO Printer Sp z o.o. adres: ul Zawodzie 7C 02-981 Warszawa, NIP 1133001513, KRS 0000815395, REGON 383908079, BDO: 000551131 zwany dalej Administratorem 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

Polityka – Polityka prywatności IMAGO Printer sp z o.o. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Witryna – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.imagoprinter.com 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę lub stronę www. 

Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca z Witryny www.imagoprinter.com w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Witryny IMAGO Printer 

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej https://www.imagoprinter.com co oznacza realizację zamówienia  (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

Dane osobowe przetwarzamy również: 

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści prezentowanych w Witrynie, (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu obsługi zakupów i zamówień dokonywanych bez rejestracji w Witrynie (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 • w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 • w celu rozpatrywania skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń; 
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. 
 • w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 • w celach związanych z badaniem poziomu zadowolenia Użytkownika, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 • w celu analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej Witryny korzystamy z Google Analytics. Dzięki zgromadzonym w ten sposób statystykom możemy poprawić jakość naszych usług i uczynić je bardziej interesującymi dla użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO. 

Dane osobowe Klientów Administratora są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.. 

Rejestracja na Witrynie IMAGO Printer sp. z o.o. 

 • Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. 
 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu w tym: 

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
 • bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności) – celem zwrotu nienależnych świadczeń; 
 • pośrednikom płatności (w razie wyboru przez Klienta takiej formy płatności) – celem realizacji płatności; 
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.); 
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT); 
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, windykacyjne lub usługi doradcze, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (do akcji marketingowo-promocyjnych): 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane. 

Czas przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu: 

 • Dane zawarte w  umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; 
 • W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.; 
 • Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; 
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 • Dane dla celów marketingowych: 
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych; 
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu IMAGO Printer – do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.

Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: [email protected]  lub pisemnie na adres naszej siedziby: 

IMAGO Printer sp. z o.o

Zawodzie 7C

02-981 WARSZAWA

Uprawnienia Użytkownika 

Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

W sytuacji gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 

W formie pisemnej  adres: 

IMAGO Printer sp. z o.o

Zawodzie 7C

02-981 WARSZAWA

W wersji elektronicznej na adres: [email protected] 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).